Årsmøtet ble avholdt varmestuen i ridehallen i Strandvik, 27.03.2017

Trond Fauske hadde ordet i alle sakene.
Årsmøtet var enstemmig i alle sakene.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart avårsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

Følgende hadde ordet i saken: Trond Fauske

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 21

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 3 Godkjenning av sakliste

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste: Sakslisten som vart lagt ut på FHSL sin hjemmeside, i tillegg var den tilgjengelig for alle på møtet.

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente

Sak 5 Valg av dirigent

Styret foreslo Trond Fauske som dirigent

Vedtak: Årsmøtet valgte Trond Fauske som dirigent.

Sak 6 Valg av referent

Styret foreslo Therese Hope som referent.

Vedtak: Årsmøtet valgte Therese Hope som referent.

Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Amalie Holmefjord og Marte Rosseland til å underskrive protokollen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Amalie Holmefjord og Marte Rosseland til å underskrive protokollen.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsberetninger]

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Årsmelding 2016

Styret 2016 har bestått av:

Nina Kristine Reiertsen Tholo Leder
Trond Fauske Nestleder
Malin Nordtveit Styremedlem
Katrine Årteig Styremedlem
Therese Hope Styremedlem, sekretær
Linda Elise Helland Styremedlem
Bjørn Atle Sundal Styremedlem
Liv Jorunn Aase Skiple Varamedlem
Amalie Holmefjord Varamedlem, ungdomsrepresentant

Styret har hatt 4 ordinære styremøter i år, i tillegg til mange møter via mail og meldingar. Vi
har og hatt ordinært årsmøte, og et ekstraordinært årsmøte for å vedta ny lovnorm for
idrettslag. Det har vært en medlemskveld der styret serverte pizza.

Det har vært et rolig år for Fusa Hestesportlag. Styret har gjort noen endringer på prisene for oppstalling ved egentrening for å oppmuntre til mer aktivitet. Vi har opprettet Sping betalingsløsning, som skal gjøre det enklere for brukerne av hallen å betale. Dette kan også benyttes ved salg i kiosk, startavgifter ved stevne o.l.

Det har ikke vært holdt stevner grunnet tilstanden på utebanen, men det har vært jobbet med å få ferdigstilt denne, noe vi håper blir realisert i 2017. Klubben søkte Krafttak for ridebanebunner i høst, men fikk dessverre avslag på denne. Det var svært mange søkere. Bunnen i ridehallen er rettet av og det er bestilt filt til denne.

Klubben har mottatt støtte fra Fusa Kraftlag, og dette er brukt til å gå til anskaffelse av teknisk utstyr: Et tv til varmestuen og et headset til bruk ved undervisning.

Therese Mikkelsen har undervist fast innen sprang tirsdag og onsdag. Merethe Bjørsvik og Eva Oppdal underviser fast innen dressur, og Charlotte Borlaug var innom en helg i høst. Anlegget har vært leid bort til Stall Stuve 2 ganger i 2016. De har holdt kurs med Maria Henriksson, der flere av klubbens medlemmer har deltatt. Det er kommet gode tilbakemeldinger fra Stall Stuve etter kursene.

Til tross for at medlemstallet har gått noe ned i 2017, har vi gode ekvipasjer som er ute og representerer klubben, både innen sprang, dressur og kjøring. Gratulerer til alle dere med plasseringer og gode resultater!

Ønsker det nye styret lykke til i 2017!

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Ingen saker kom inn

Sak 11 Fastsette medlemskontingent

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: Junior: 350kr, Hovedmedlem: 450kr, Familie: 600kr

Sak 12 Fastsette treningsavgift

Ikke aktuelt for FHSL

Sak 13 Vedta idrettslagets budsjett

Styret hadde ikke et budsjett for 2017

Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Ikke aktuelt for FHSL

Sak 15 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Ok

Sak 16 Valg

16.1 Valg av styreleder: Trond Fauske – 1 år

16.2 Valg av nestleder: Bente Dankertsen – 2 år

16.3 Valg av øvrige styremedlemmer: Liv Jorunn Skiple – 2 år, Mathilde Søviknes – 2 år, Linda Helland (1år igjen), Malin Nordtveit (1 år igjen), Bjørn Atle Sundal (1 år igjen)

16.4 Valg av varamedlemmer: Eirinn Hesvik Ljones, Amalie Holmefjord (1 år igjen) – 2 år

16.6 Valg av kontrollkomité

Gjelder ikke FHSL

16.7 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett

Gjelder ikke for FHSL

16.8 Valg av leder i valgkomiteen – Anette Lohne 2 år

16.9 Valg av medlemmer i valgkomiteen - Katrine Årteig – 3 år, Magnhild Nordtveit (1 år igjen)

16.10 Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen – Nina Kristine Reiertsen – 3 år


Vedtak ifra styret • Styret skal godkjenne ALT av kjøp til Fusa Hestesportlag.

  Bankortet vil ikke leveres ut før godkjenning. Kjøp der noen legger ut penger til noe som ikke er godkjent, vil ikke personen få returnert pengene Ved akutte kjøp (ting vi MÅ ha i ein fart) MÅ godkjennes av minst 2 i styret før kjøp. Ellers vil ikke penger bli returnert!

 • Styret skal godkjenne kjøp der en får kjøpt på faktura. Dette er blitt enstemmig godkjent av styret


  17.04.13.

 • Møtereferat fra styremøte i Fusa hestesportlag 2017

  13.02.2017

  Sted: varmestuen

  Møte nr. 2

  Tilstede: Therese, Nina, Malin, Trond, Bjørn Atle, Liv Jorunn, Katrine

  Neste møte avtalt:.mandag 13.03.17

  Sak nr.

  Sak

  Ansvar og frist

  1

  Fornyelse av sponsoravtaler/nye sponsorer

  Therese, snares

  2

  Kontakte de som er aktuelle som revisorer

  Katrine, Linda

  3

  Lage innkalling osv ifbm årsmøte

  Therese, snares

  4

  Bytting av lyspærer, leige av lift

  5

  Styrelederen trekker seg litt tilbake frem til årsmøte frem til årsmøte

  6

  Treningstevne, bunn, rytterting.

  7

  .

  Årsmøte for kretsen

  1 Therese tar å skriver et nytt brev til gamle/nye sponsorer til Fusa Hestesportlag. Skriver et brev med informasjon om året som har gått og hva som kommer til å skje framover. Dersom man ikke får svar innen 2 uker, så sender man en ny mail med purring. Spørre Bente, som sitter for Fusa Ridehall, om listen over sponsorene til ridehallen slik at vi ikke søker til de. Spør Bente samtidig hvordan det er blitt gjort tidligere.
  Alternativ sponsorsum: 3000kr, 5000kr, 10000kr

  2 1200kr pluss moms for at Bodil Vik tar på seg den jobben som revisor.

  3 Ble skrevet på møte og legges ut snares

  4 ok

  5 Nina trekker seg tilbake frem til årsmøtet pga sykdom. Nestlederen, Trond, vil da ta over ansvaret og et av varamedlemmene får stemmerett, Liv Jorunn.

  6 Treningsstevne blir utsatt til vi har fått i orden ridebunnen i hallen. Blir heller ikke prioritert før årsmøtet. Klubben føler at vi heller bør bruke middlene på andre ting enn å sende noen på Ryttertiget. Mathilde skal videreutdanne seg som dommer, noe klubben mener er mer viktig.

  7 Spørre om Bente ønsker å representere klubben.

  Møtereferat fra styremøte i Fusa hestesportlag 2017

  02.01.17

  Sted: varmestuen

  Møte nr. 1

  Tilstede: Therese, Nina, Malin, Bjørn Atle, Trond, Linda, Liv Jorunn

  Neste møte avtalt:en dato før årsmøtet.

  Sak nr.

  Sak

  Ansvar og frist

  1

  Dato for årsmøte 2017

  Nina

  1 mnd før årsmøtet

  2

  Årsregnskap

  Katrine, før årsmøtet

  3

  Bunnen i ridehallen

  Nina, 15. januar

  4

  Vedtak ang ending av pris på boksleige

  5

  Utvidelse av tid reservert kjøring

  6

  Utleige av hall til Stall Stuve 28-29 januar

  7

  Spring betalingsløsning

  8

  Fornyelse av forsikringer

  Nina 04.01.17

  • Dato blir bestemt ilag med valgkomiteen. Magnhild, Anette og Anita sitter i valgkomiteen. Styret foreslår mandag 13. februar.

   Oppmuntrer til å betale for medlemsskapet 2016 før årsmøtet, for å kunne stemme og møte.

  • Katrine er godt i gang med årsregnskapet.
   Hovedkonto 200 000kr, Ridehallkonto 11 000kr, rideskolekonto (øremerket) 44 000kr.
   Spør om Bodil Vik/Godskalk Skåtun kan se over årsregnskapet.
  • Lenge siden jobben er blitt gjort skikkelig med laser og rotorharv, skikkelig dypharvet. BA, Mikal og Leif Otto har laser. Undersøke reglene på krafttak Ridebunn søknader og støtte, mulighet for etterbetaling, eller faller dette bort dersom klubben klarer å finansiere dette selv.
   Ferdig blandet ridebunn (filt og sand)? Hva er best med tanke på det som allerede ligger i bunnen pr dags dato.
   Nina ordner med leige av maskin.

   Bjørn Atle finner frem priser på div løsninger på bunn. Ny bunn eller etterfylle bunn. Fordeler og ulemper?

   Heve vantet – sak til neste styre

  • Boksleigen reduseres til medlemmer som låner hallen til egentrening, 100kr pr boks/overnatting. Vedtatt.

  • Styret er enig om at utvidet tid til kjøring er godkjent. Fredager 17:00 – 20:00.

  • 9 gjestebokser er reservert. Samme prisene som forrige gang som gjelder.
   Boksene blir sett over at alt er klart for gjestene, Malin.

  • Signert av de som var til stede på møtet.

  • Traktoren er forsikret via FHSL, bygningsforsikringene går via Ridehallen AS. Endinger må meldes inn 04.01.17. Nina mailer og undersøker hvem og hva.

  Årsmøtet ble avholdt varmestuen i ridehallen i Strandvik, 27.03.2017

  Trond Fauske hadde ordet i alle sakene.
  Årsmøtet var enstemmig i alle sakene.

  Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

  Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart avårsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

  Følgende hadde ordet i saken: Trond Fauske

  Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 21

  Sak 2 Godkjenning av innkalling

  Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

  Sak 3 Godkjenning av sakliste

  Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste: Sakslisten som vart lagt ut på FHSL sin hjemmeside, i tillegg var den tilgjengelig for alle på møtet.

  Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

  Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente

  Sak 5 Valg av dirigent

  Styret foreslo Trond Fauske som dirigent

  Vedtak: Årsmøtet valgte Trond Fauske som dirigent.

  Sak 6 Valg av referent

  Styret foreslo Therese Hope som referent.

  Vedtak: Årsmøtet valgte Therese Hope som referent.

  Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

  Styret foreslo Amalie Holmefjord og Marte Rosseland til å underskrive protokollen.

  Vedtak: Årsmøtet valgte Amalie Holmefjord og Marte Rosseland til å underskrive protokollen.

  Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsberetninger]

  Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

  Årsmelding 2016

  Styret 2016 har bestått av:

  Nina Kristine Reiertsen Tholo Leder
  Trond Fauske Nestleder
  Malin Nordtveit Styremedlem
  Katrine Årteig Styremedlem
  Therese Hope Styremedlem, sekretær
  Linda Elise Helland Styremedlem
  Bjørn Atle Sundal Styremedlem
  Liv Jorunn Aase Skiple Varamedlem
  Amalie Holmefjord Varamedlem, ungdomsrepresentant

  Styret har hatt 4 ordinære styremøter i år, i tillegg til mange møter via mail og meldingar. Vi
  har og hatt ordinært årsmøte, og et ekstraordinært årsmøte for å vedta ny lovnorm for
  idrettslag. Det har vært en medlemskveld der styret serverte pizza.

  Det har vært et rolig år for Fusa Hestesportlag. Styret har gjort noen endringer på prisene for oppstalling ved egentrening for å oppmuntre til mer aktivitet. Vi har opprettet Sping betalingsløsning, som skal gjøre det enklere for brukerne av hallen å betale. Dette kan også benyttes ved salg i kiosk, startavgifter ved stevne o.l.

  Det har ikke vært holdt stevner grunnet tilstanden på utebanen, men det har vært jobbet med å få ferdigstilt denne, noe vi håper blir realisert i 2017. Klubben søkte Krafttak for ridebanebunner i høst, men fikk dessverre avslag på denne. Det var svært mange søkere. Bunnen i ridehallen er rettet av og det er bestilt filt til denne.

  Klubben har mottatt støtte fra Fusa Kraftlag, og dette er brukt til å gå til anskaffelse av teknisk utstyr: Et tv til varmestuen og et headset til bruk ved undervisning.

  Therese Mikkelsen har undervist fast innen sprang tirsdag og onsdag. Merethe Bjørsvik og Eva Oppdal underviser fast innen dressur, og Charlotte Borlaug var innom en helg i høst. Anlegget har vært leid bort til Stall Stuve 2 ganger i 2016. De har holdt kurs med Maria Henriksson, der flere av klubbens medlemmer har deltatt. Det er kommet gode tilbakemeldinger fra Stall Stuve etter kursene.

  Til tross for at medlemstallet har gått noe ned i 2017, har vi gode ekvipasjer som er ute og representerer klubben, både innen sprang, dressur og kjøring. Gratulerer til alle dere med plasseringer og gode resultater!

  Ønsker det nye styret lykke til i 2017!

  Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

  Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

  Sak 10 Behandling av forslag og saker

  Ingen saker kom inn

  Sak 11 Fastsette medlemskontingent

  Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: Junior: 350kr, Hovedmedlem: 450kr, Familie: 600kr

  Sak 12 Fastsette treningsavgift

  Ikke aktuelt for FHSL

  Sak 13 Vedta idrettslagets budsjett

  Styret hadde ikke et budsjett for 2017

  Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

  Ikke aktuelt for FHSL

  Sak 15 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

  Ok

  Sak 16 Valg

  16.1 Valg av styreleder: Trond Fauske – 1 år

  16.2 Valg av nestleder: Bente Dankertsen – 2 år

  16.3 Valg av øvrige styremedlemmer: Liv Jorunn Skiple – 2 år, Mathilde Søviknes – 2 år, Linda Helland (1år igjen), Malin Nordtveit (1 år igjen), Bjørn Atle Sundal (1 år igjen)

  16.4 Valg av varamedlemmer: Eirinn Hesvik Ljones, Amalie Holmefjord (1 år igjen) – 2 år

  16.6 Valg av kontrollkomité

  Gjelder ikke FHSL

  16.7 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett

  Gjelder ikke for FHSL

  16.8 Valg av leder i valgkomiteen – Anette Lohne 2 år

  16.9 Valg av medlemmer i valgkomiteen - Katrine Årteig – 3 år, Magnhild Nordtveit (1 år igjen)

  16.10 Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen – Nina Kristine Reiertsen – 3 år


  Vedtak ifra styret • Styret skal godkjenne ALT av kjøp til Fusa Hestesportlag.

  Bankortet vil ikke leveres ut før godkjenning. Kjøp der noen legger ut penger til noe som ikke er godkjent, vil ikke personen få returnert pengene Ved akutte kjøp (ting vi MÅ ha i ein fart) MÅ godkjennes av minst 2 i styret før kjøp. Ellers vil ikke penger bli returnert!

 • Styret skal godkjenne kjøp der en får kjøpt på faktura. Dette er blitt enstemmig godkjent av styret


  17.04.13.

 • Møtereferat fra styremøte i Fusa hestesportlag 2017

  13.02.2017

  Sted: varmestuen

  Møte nr. 2

  Tilstede: Therese, Nina, Malin, Trond, Bjørn Atle, Liv Jorunn, Katrine

  Neste møte avtalt:.mandag 13.03.17

  Sak nr.

  Sak

  Ansvar og frist

  1

  Fornyelse av sponsoravtaler/nye sponsorer

  Therese, snares

  2

  Kontakte de som er aktuelle som revisorer

  Katrine, Linda

  3

  Lage innkalling osv ifbm årsmøte

  Therese, snares

  4

  Bytting av lyspærer, leige av lift

  5

  Styrelederen trekker seg litt tilbake frem til årsmøte frem til årsmøte

  6

  Treningstevne, bunn, rytterting.

  7

  .

  Årsmøte for kretsen

  1 Therese tar å skriver et nytt brev til gamle/nye sponsorer til Fusa Hestesportlag. Skriver et brev med informasjon om året som har gått og hva som kommer til å skje framover. Dersom man ikke får svar innen 2 uker, så sender man en ny mail med purring. Spørre Bente, som sitter for Fusa Ridehall, om listen over sponsorene til ridehallen slik at vi ikke søker til de. Spør Bente samtidig hvordan det er blitt gjort tidligere.
  Alternativ sponsorsum: 3000kr, 5000kr, 10000kr

  2 1200kr pluss moms for at Bodil Vik tar på seg den jobben som revisor.

  3 Ble skrevet på møte og legges ut snares

  4 ok

  5 Nina trekker seg tilbake frem til årsmøtet pga sykdom. Nestlederen, Trond, vil da ta over ansvaret og et av varamedlemmene får stemmerett, Liv Jorunn.

  6 Treningsstevne blir utsatt til vi har fått i orden ridebunnen i hallen. Blir heller ikke prioritert før årsmøtet. Klubben føler at vi heller bør bruke middlene på andre ting enn å sende noen på Ryttertiget. Mathilde skal videreutdanne seg som dommer, noe klubben mener er mer viktig.

  7 Spørre om Bente ønsker å representere klubben.

  Møtereferat fra styremøte i Fusa hestesportlag 2017

  02.01.17

  Sted: varmestuen

  Møte nr. 1

  Tilstede: Therese, Nina, Malin, Bjørn Atle, Trond, Linda, Liv Jorunn

  Neste møte avtalt:en dato før årsmøtet.

  Sak nr.

  Sak

  Ansvar og frist

  1

  Dato for årsmøte 2017

  Nina

  1 mnd før årsmøtet

  2

  Årsregnskap

  Katrine, før årsmøtet

  3

  Bunnen i ridehallen

  Nina, 15. januar

  4

  Vedtak ang ending av pris på boksleige

  5

  Utvidelse av tid reservert kjøring

  6

  Utleige av hall til Stall Stuve 28-29 januar

  7

  Spring betalingsløsning

  8

  Fornyelse av forsikringer

  Nina 04.01.17

  • Dato blir bestemt ilag med valgkomiteen. Magnhild, Anette og Anita sitter i valgkomiteen. Styret foreslår mandag 13. februar.

   Oppmuntrer til å betale for medlemsskapet 2016 før årsmøtet, for å kunne stemme og møte.

  • Katrine er godt i gang med årsregnskapet.
   Hovedkonto 200 000kr, Ridehallkonto 11 000kr, rideskolekonto (øremerket) 44 000kr.
   Spør om Bodil Vik/Godskalk Skåtun kan se over årsregnskapet.
  • Lenge siden jobben er blitt gjort skikkelig med laser og rotorharv, skikkelig dypharvet. BA, Mikal og Leif Otto har laser. Undersøke reglene på krafttak Ridebunn søknader og støtte, mulighet for etterbetaling, eller faller dette bort dersom klubben klarer å finansiere dette selv.
   Ferdig blandet ridebunn (filt og sand)? Hva er best med tanke på det som allerede ligger i bunnen pr dags dato.
   Nina ordner med leige av maskin.

   Bjørn Atle finner frem priser på div løsninger på bunn. Ny bunn eller etterfylle bunn. Fordeler og ulemper?

   Heve vantet – sak til neste styre

  • Boksleigen reduseres til medlemmer som låner hallen til egentrening, 100kr pr boks/overnatting. Vedtatt.

  • Styret er enig om at utvidet tid til kjøring er godkjent. Fredager 17:00 – 20:00.

  • 9 gjestebokser er reservert. Samme prisene som forrige gang som gjelder.
   Boksene blir sett over at alt er klart for gjestene, Malin.

  • Signert av de som var til stede på møtet.

  • Traktoren er forsikret via FHSL, bygningsforsikringene går via Ridehallen AS. Endinger må meldes inn 04.01.17. Nina mailer og undersøker hvem og hva.

  Levert av IdrettenOnline